KATEGORIE WYNIKÓW

 

LIGA MISTRZÓW (bardzo wysoki)
Spółka należąca do Ligi Mistrzów jest prekursorem w dziedzinie cyfryzacji i posiada gruntowną wiedzę na temat cyfrowych modeli biznesowych, struktur produktowych, procesów, technologii, narzędzi i modeli organizacyjnych. Jej organizacja i procesy wewnętrzne zostały zaprojektowane z myślą o cyfryzacji. Spółka z Ligi Mistrzów stale śledzi międzynarodowe badania i rozpoznaje odpowiednie wzorce również poza własną branżą, szukając nowych sposobów na poprawę swojego strategicznego wpływu i doskonałości operacyjnej. Ma również możliwość skorzystania ze wsparcia zaufanych, światowej klasy partnerów, reprezentujących różne aspekty cyfryzacji. Dobrze zarządzana sieć wewnętrznych mistrzów cyfryzacji opanowuje umiejętności potrzebne do identyfikacji, planowania, prowadzenia i objaśniania nawet najbardziej złożonych i rozbudowanych projektów lub zmian organizacyjnych. Mistrzowie ci kontynuują realizację kompleksowych projektów digitalizacyjnych, monitorują ich wyniki oraz zarządzają konsekwencjami i dynamiką biznesu. Wykazują systematyczne podejście do doskonalenia procesów, które może mieć znaczący wpływ na cele i wydajność całej firmy.


GWIAZDY SPORTU (wysoki)
Firma należąca do kategorii Gwiazd Sportu ma już ugruntowaną wiedzę na temat cyfryzacji: jej zalet, wyzwań i wymogów. Określiła swoją strategię cyfryzacji i ciągły proces jej wdrażania. Charakteryzuje ją również systematyczne, oparte na wiedzy podejście do digitalizacji i rozwoju swoich produktów, usług i procesów. Gwiazda Sportu zgromadziła swoich mistrzów cyfryzacji w ogólnofirmowej sieci ekspertów (Centrum Doskonałości) lub w scentralizowanej funkcji korporacyjnej, która ma własną rolę, zasoby i obowiązki. Wewnętrzni mistrzowie cyfryzacji utrzymują i rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w (formalnych lub nieformalnych) szkoleniach, a firma szuka wsparcia podobnie myślących podmiotów poprzez regularne uczestnictwo w branżowych wydarzeniach i konferencjach. Mistrzowie są gotowi wziąć na siebie nawet duże wewnętrzne projekty rozwojowe, tworząc powiązania między różnymi koncepcjami cyfryzacji a celami swojej organizacji. Mogą wdrażać różne narzędzia, poszukiwać okazji do wyeliminowania marnotrawstwa w procesach, identyfikować nowe modele biznesowe i czerpać użyteczne informacje z danych o firmie i produktach.


KLUB FITNESSU (średni)
Spółka należąca do kategorii Klub Fitnessu miała już pewien kontakt z cyfryzacją. Na przykład jej przedstawiciele mogli uczestniczyć w jedno- lub dwudniowych szkoleniach i formalnie pełnią funkcję mistrzów cyfryzacji w firmie. Firma z kategorii Klub Fitnessu rozumie potencjał tkwiący w cyfryzacji i rozpoczęła już określanie ogólnej strategii digitalizacji, a przynajmniej rozpoczęła testowanie i pilotaż rozwiązań cyfrowych w wybranych obszarach i funkcjach biznesowych. Potrzebuje jeszcze zewnętrznego mentoringu i wsparcia, ale jej wewnętrzni mistrzowie cyfryzacji mogą być przypisani do projektów rozwojowych jako pełnoprawni członkowie zespołu lub nawet jako kierownicy projektów rozwojowych o ograniczonym zakresie.


PRZYSZLI BOHATEROWIE (niska)
Firma z kategorii Przyszłych Bohaterów właśnie rozpoczęła swoją cyfryzację lub jest jeszcze we wczesnej fazie procesu. Niektórzy poszczególni pracownicy mają wiedzę na temat wyzwań, korzyści i potencjału biznesowego związanego z cyfryzacją, ale wiedza ta nie jest systematycznie gromadzona, a firma nie posiada formalnego planu digitalizacji. Cyfryzacja nie znalazła się jeszcze w harmonogramie biznesowym firmy. Przyszli Bohaterowie potrzebują zewnętrznego wsparcia w definiowaniu i wdrażaniu swojej drogi do cyfryzacji.